Metody badań


I. Najważniejsze testy

1. EPQ-R, MPI - Kwestionariusz osobowości Eysencka - diagnoza osoby badanej na skalach: Neurotyzmu, Ekstrawersji, Psychotyzmu oraz Kłamstwa
2. Test B, Test Matryc Ravena - test służy do pomiaru poziomu inteligencji ogólnej, sprawności umysłowej.
3. Test Poppelreutera, Couve - oceniające skupienie,podzielność,koncentrację uwagi w warunkach presji czasu.

II. Pozostałe testy

1. FCZ-KT - Formalna Charakterystyka Zachowania - Kwestionariusz Osobowości Strelaua
Diagnozuje 6 skal: Żwawość, Perseweratywność, Wrażliwość sensoryczna, Reaktywność emocjonalna, Wytrzymałość, Aktywność
2. NEO-FFI - Inwentarz Osobowości- diagnoza na 5 skalach: Neurotyczność, Ekstrawersja, Otwartość na doświadczenia, Ugodowość, Sumienność.
3. Inwentarz stanu cechy i lęku (STAI) - bada poziom lęku jako przejściowy i uwarunkowany sytuacyjnie stan jednostki oraz lęku jako względnie stałą cechę osobowości.
4. CISS, EZ, WCQ – Kwestionariusze oceniające style radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
5. Test R-W - próba szybkości i dokładności działania.
6. IPSA - Inwentarz Psychologicznego Syndromu Agresji.
7. Test R-W - ocena szybkości i dokładności działania.

III. Aparaty do diagnostyki psychologicznej

Stereometr - umożliwia badanie sprawności widzenia przestrzennego. Miernik Czasu Reakcji prostej i złożonej - określa szybkość reakcji na bodźce świetlne oraz dźwiękowe w sytuacji prostej i złożonej.

Wirometr - bada zdolność do oceny prędkości obrotowej obiektów w ruchu drogowym, decyzyjność.

Pierścień Landolta - określa progu wrażliwości wzrokowej (sprawność widzenia o zmierzchu).

Miernik sprawności sensomotorycznej - bada koordynację wzrokowo-ruchową.

Noktometr - określa czas adaptacji receptora wzrokowego po jego naświetleniu, odporność wzroku na naświetlenie.

Tablice do Testu Poppelreutera - ocena koncentracji, podzielności i skupienia uwagi.